Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Website Privacy Notice

Effective date of this privacy notice: 2023-11-01

Detta sekretessmeddelande gäller webbplatsen Ovanligt.se som drivs och förvaltas av Takeda Pharma AB.

Din integritet och skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Detta sekretessmeddelande förklarar vilken typ av personuppgifter Takeda kan samla in från dig och hur vi använder dem.

Takeda är en globalt verksam företagsgrupp. Takeda-företaget inkluderar moderbolaget Takeda Pharmaceutical Company Limited och dess anslutna enheter (tillsammans "Takeda" eller "Vi"). Skulle du kontakta oss för att rapportera ett problem eller göra ett klagomål eller på annat sätt kommunicera med oss, samlar vi in information för att lösa din fråga. För kontaktinformation relaterad till ditt lokala dotterbolag, vänligen se Takedas webbplats på https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/

Ovanligt.se är en mötesplats och unik plattform som vänder sig till dig som vill veta mer om, och fördjupa dig kring, ovanliga diagnoser. Här svarar vi på frågor och bemöter några av de utmaningar som kan finnas inom de sällsynta sjukdomstillstånd som vi på Takeda bedriver forskning och utveckling om. Ovanligt.se är också en samlingsplats för att läsa mer om sällsynta diagnoser och du kan hitta exempelvis patientorganisationer, informationsfilmer, artiklar och fördjupningsmaterial.

Webbplatsen är inte avsedd att diagnostisera en sjukdom och den är inte en ersättning för råd från en vårdpersonal. Den första kontaktpunkten bör alltid vara din vårdpersonal för frågor om en specifik sällsynt sjukdom.

Genom webbplatsen samlar vi inte in någon information som möjliggör identifiering av användare som besöker webbplatsen, såvida du inte förser oss med dina kontaktuppgifter, på eget initiativ, genom att kontakta oss. För detta ändamål kan vi samla in, använda, lagra och avslöja information om dig, inklusive ditt namn, e-post, kontaktuppgifter, information du tillhandahåller om dig själv och/eller andra för att beskriva din begärans karaktär. Om du är sjukvårdspersonal kan vi dessutom samla in information om din arbetsplats, Takeda-ID etc samt information om din tjänstetitel, roll, yrkesbakgrund, yrke/medicinsk specialitet. Der är av yttersta vikt att du inte förser oss med (känsliga) personuppgifter om patienter, såsom information om deras medicinska tillstånd eller information om deras behandling eller hälsohistoria som kan användas för att identifiera dem.

Takeda kommer endast att behandla de personuppgifter du lämnar för följande ändamål:

  • Från webbplatsanvändarna för att svara på dina förfrågningar och för att ge dig information om våra olika initiativ inom sällsynta sjukdomar och utbildningsmaterial om medvetenhet om sällsynta sjukdomar.
  • Från vårdpersonal för att hantera våra interaktioner, inklusive att svara på dina förfrågningar och för att underlätta marknadsföring av Takeda-produkter, för anordnande av möten och evenemang, att samarbeta kring våra forsknings- och utvecklingsaktiviteter; för marknadsundersökningar och analys; att förse dig med information, tjänster och/eller material via telefon, post, e-post och/eller personligt besök, beroende på vad du föredrar; och i allmänhet för att förse dig med information som kan vara av intresse för dig. Vårdpersonal kan ge sina patienter en kod för att få tillgång till information om en specifik Takeda-behandling.
  • Rapportera biverkningar eller klagomål som du rapporterar via webbplatsen.

Vår användning av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan baseras på skrifligt övenskommelse med Takeda

  • juridisk skyldighet – till exempel när behandling av dina uppgifter är ett lagkrav, till exempel i vissa länder finns det krav på öppenhet angående interaktion med sjukvårdspersonal, eller att tillhandahålla information till myndigheter i händelse av negativa händelser relaterade till användningen av våra produkter;
  • våra legitima intressen att främja sjukdomsmedvetenhet och att följa våra företagspolicyer – till exempel att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster, om vetenskaplig forskning och utbildningsmöjligheter, vetenskapliga undersökningar och marknadsundersökningar, samt för en effektiv fortsättning av vår affärsverksamhet, eller på annat sätt
  • ditt samtycke när du registrerar dig för e-marknadsföringskommunikation för vårdpersonal.

Vi kan komma att dela din information med våra tjänsteleverantörer och affärspartners som vi samarbetar med för att uppfylla ovanstående syften (t.ex. tredje parts värdleverantörer, teknisk support, externa konsulter). Vi kan också dela din information med andra Takeda-filialer och dotterbolag. Delningen av dina personuppgifter kan innebära överföringar till andra länder. Dataskydds- och integritetslagarna i dessa länder ger kanske inte samma skyddsnivå som ditt hemland. Takeda kommer att införa skyddsåtgärder för att på ett adekvat sätt skydda dina personuppgifter i samband med sådana överföringar.

Vi behåller dina personuppgifter så länge du använder denna webbplats. Vi kan också komma att behålla dina uppgifter under en rimlig period efter att du har deltagit av våra tjänster eller avslutat din relation med oss eller upphörande av din användning av vår webbplats, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Vi har implementerat en mängd olika säkerhetstekniker och organisatoriska procedurer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och avslöjande.

För sjukvårdspersonal: om du skapar ett Takeda-ID som du kan använda för att autentisera flera Takeda-applikationer (dvs. webbplatser, mobilappar etc.) för att få en enkel inloggningsupplevelse och göra det möjligt för dig att använda samma autentiseringsuppgifter för flera Takeda-applikationer Takeda kommer att samla in ditt namn, e-post, lösenord, land, samt viss interaktionsinformation för att hantera ditt Takeda ID-konto. Takeda-applikationen använder ditt Takeda-ID för att verifiera din identitet. Takeda ID-applikationen kommer inte att ha tillgång till ytterligare data som samlas in av andra Takeda-applikationer. Takeda använder Okta, en tredjepartstjänst, för att hantera ditt Takeda-ID. För mer information om Okta och deras behandling av personuppgifter, se www.okta.com/privacy-policy. Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du aktivt använder ditt Takeda-ID med en eller flera av våra Takeda-applikationer. Konton som är inaktiva i mer än två år kommer att avaktiveras och kontodata raderas. 

För mer information om Takeda-ID:t följ dessa länkar:

https://accounts.takeda.com/terms-of-use/; https://accounts.takeda.com/privacy-notice/.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av dina personuppgifter eller att dess användning begränsas. Du har rätt att invända mot användning samt rätt att få personuppgifterna överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, där det är tekniskt möjligt. Om du vill utöva dina individuella rättigheter, vänligen kontakta oss genom att gå till vårt webbformulär för individuella rättigheter. Om du har ett klagomål om hur dina personuppgifter behandlas har du också rätt att kontakta dataskyddsmyndigheten i ditt land (individer som är bosatta inom EES kan hitta en lista över sina lokala dataskyddsmyndigheter på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en). I Sverige, vänligen kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Observera att om du ger ditt samtycke kan du också när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet "Kontakta oss".

Kontakta oss:

Om du har frågor om detta integritetsmeddelande, vänligen kontakta oss via e-post på adressen nedan.

E-postadress: privacyoffice@takeda.com 

För mer detaljerad information om hur Takeda behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter relaterade till denna behandling, se Takedas integritetsmeddelande på www.takeda.com