E-post

susanne.blom@circusreklam.se
Inlagt av susanne.blom@c… 20 July 2024

Blodcancerförbundet

Förbundet för blodcancerdrabbade, forskningspersonal och stödjande. För kunskap och livskraft!

Fabryföreningen i Sverige

En ideell förening vars ändamål är att stödja personer med Fabrys sjukdom samt deras närmaste anhöriga.

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Ett förbund som arbetar för att ta tillvara blödarsjukas intressen i samhället och sprida kunskap om blödarsjuka. Vill verka för kvalificerad vård och behandling.

HAE Scandinavia

HAE Scandinavia stöttar patienter som har en HAE-diagnos (hereditärt angioödem) och deras familjer i Danmark, Norge och Sverige på bästa möjliga sätt.

Lungcancerföreningen

Lungcancerföreningen är till för alla som på något sätt drabbats av lungcancer.

Morbus Gaucher Sverige

Föreningens mål är att främja och tillvarata de Gaucher-drabbades intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet, sprida upplysning om sjukdomen samt främja forskning och skapa förståelse för de Gaucher-drabbades problem.

Nätverket mot cancer

Arbetar för ett samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter.

Riksförbundet för sällsynta diagnoser

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är en intresseorganisation för dem som har sällsynta diagnoser (sällsynta hälsotillstånd), i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska orsaker, leder till flera olika funktionsnedsättningar och inte tillhör någon större sjukdomsgrupp.

Svensk förening för Hypoparatyreoidism

Föreningen drivs av människor med hypoPARA (hypoparatyreoidism) och för människor med hypoPARA, men med hjälp och råd från medicinskt kunniga personer. Målet är att stödja sina medlemmar och att ge råd och information genom att sprida kunskap om sjukdomen och kämpa för en effektivare medicinsk behandling. Föreningen har också som mål att skapa kontakt mellan människor som lider av hypoPARA.

Svenska MPS-föreningen

Svenska MPS-föreningen (mucopolysackaridos sjukdom) arbetar för att förbättra livsvillkoren för familjer som drabbats av en MPS sjukdom, genom att öka kunskapen om MPS-sjukdomarna i sjukvården, samhället och hos familjerna, se till personer med MPS får bra vård, rätt uppföljning och habilitering.

Sällsyntafonden

Målet med sällsyntafonden är att främja forskning för att underlätta livet för personer med sällsynta diagnoser genom att utveckla bättre diagnostik, skräddarsydd behandling och ett åldersövergripande, holistiskt omhändertagande.

Willefonden

Willefondens mål är att alla odiagnostiserade barn ska få en diagnos.