Förkortad läkemedelsinformation Advate

ADVATE (human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa), pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i styrkor 250, 500, 1000, 1500, 2000 och 3000 IE. Rx. F. Farmakologisk grupp: Hemostatika: koagulationsfaktor VIII. ATC-kod: B02BD02
Indikation: Behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII). Advate är indikerat för samtliga åldersgrupper. 
Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne eller mot mus- eller hamsterproteiner. Varningar och försiktighet: Behandling bör påbörjas i samråd med en läkare med erfarenhet av hemofilibehandling. Överkänslighetsreaktioner av allergityp, inklusive anafylaxi, har rapporterats med Advate. Produkten innehåller spår av mus- och hamsterproteiner. Om symptom på överkänslighet uppträder bör patienterna tillrådas att avbryta behandlingen omedelbart och kontakta läkare. Utveckling av neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII är en känd komplikation vid behandling av patienter med hemofili A. Risken att utveckla inhibitorer är relaterad till sjukdomens allvarlighetsgrad samt exponering för faktor VIII. I allmänhet bör alla patienter som behandlas med koagulationsfaktor VIII-produkter följas noggrant med avseende på utveckling av inhibitorer genom lämpliga kliniska observationer och laboratorietester. Om förväntade faktor VIII-nivåer i plasma inte uppnås, eller om blödningar inte kontrolleras trots adekvat dos, bör test för faktor VIII-inhibitorer utföras. Hos patienter med höga halter av inhibitorer är faktor VIII behandlingen eventuellt inte effektiv och andra behandlingsalternativ bör därför övervägas. Behandling av sådana patienter ska ske under överinseende av läkare med erfarenhet av hemofili och faktor VIII inhibitorer. Informationen om varningar och försiktighet gäller både vuxna och barn. Erfarenhet av användning av faktor VIII under graviditet och amning saknas, varför det endast bör användas då ett uttalat behov föreligger. Innehåller 10 mg natrium per injektionsflaska. Spårbarhet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.
Biverkningar: Neutraliserande antikroppar (inhibitorer) kan utvecklas hos patienter med hemofili A som behandlas med faktor VIII, inklusive ADVATE. Om sådana inhibitorer utvecklas visar sig detta som ett tillstånd med otillräckligt kliniskt svar. Om detta inträffar är rekommendationen att kontakta ett specialistcenter för hemofili.
För fullständig information och priser, se www.fass.se.
Datum för översyn av produktresumé: 07/2023. 
Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com, tel. 08-731 28 00, www.takeda.se.

Bild
telefon ikon

Läs mer om Advate på fass.se