Förkortad läkemedelsinformation
Firazyr

Firazyr® (ikatibant) 30 mg, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Farmakoterapeutisk grupp: Andra hematologiska medel, medel som används för behandling av hereditärt angioödem. ATC-kod: B06AC02. Rx. (F). Subventionsbegränsning: Subventioneras endast för akut behandling av svåra anfall av hereditärt angioödem. Indikation: Firazyr är avsett för symptombehandling av akuta anfall av hereditärt angioödem (HAE) hos vuxna, ungdomar och barn 2 år och äldre, med brist på C1-esterasinhibitor.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet: Patienter med laryngeala anfall ska tas om hand på lämplig medicinsk enhet efter injektion tills läkaren anser att det är säkert att skriva ut patienten. Vid ischemiska tillstånd skulle teoretiskt sett en försämring av hjärtfunktionen och en minskning av blodflödet i kranskärlen kunna uppstå. Försiktighet bör därför iakttas vid administrering av Firazyr till patienter med akut ischemisk hjärtsjukdom eller instabil angina pectoris. Försiktighet bör iakttas vid administrering av ikatibant till patienter veckorna efter en stroke. ACE-hämmare är kontraindicerade för HAE-patienter på grund av en möjlig förhöjning av bradykininhalten. Firazyr bör endast ges till gravida kvinnor om de förväntade fördelarna uppväger den potentiella risken för fostret (t.ex. för behandling av potentiellt livshotande laryngeala anfall). Det rekommenderas att ammande kvinnor som vill ta Firazyr inte ammar under 12 timmar efter behandlingen. Patienter bör uppmanas att inte köra eller använda maskiner om de känner sig trötta eller yra. För patienter som aldrig tidigare har fått Firazyr ska den första behandlingen ges på medicinsk enhet eller under vägledning av läkare. För fullständig information och aktuella priser, se www.fass.se.
Datum för översyn av produktresumé: 04/2023.
Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com, tel. 08-731 28 00, www.takeda.se

Läs mer om Firazyr på fass.se

Bild
telefon ikon