Förkortad läkemedelsinformation VPRIV

VPRIV (velaglukeras alfa) 400 enheter, pulver till infusionsvätska, lösning. Farmakoterapeutisk grupp: Övriga läkemedel för matsmältning och ämnesomsättning, enzymer. ATC-kod: A16AB10. Rx, EF. Indikation(er): VPRIV är indicerat för långsiktig enzymersättningsbehandling (ERT) hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1. Kontraindikation: Allvarlig allergisk reaktion mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Behandling ska övervakas av läkare med erfarenhet av hantering av patienter med Gauchers sjukdom. Lämplig medicinsk stödbehandling och personal utbildad i akut omhändertagande ska finnas lätt tillgänglig när velaglukeras alfa administreras pga risk för överkänslighetsreaktioner och infusionsrelaterade reaktioner. VPRIV är endast avsett för intravenös infusion och engångsbruk. Administrering i hemmet under överinseende av sjukvårdspersonal kan endast övervägas för patienter som har fått minst tre infusioner och som tolererat sina infusioner väl. Förskrivning till gravida kvinnor ska ske med försiktighet. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med VPRIV efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För fullständig information och priser, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 05/2023.
Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com, tel. 08-731 28 00, www.takeda.se.
 

Bild
telefon ikon

Läs mer om VPRIV på fass.se