Förkortad läkemedelsinformation Ninlaro

NINLARO® (ixazomib) 2,3 mg, 3 mg och 4 mg hårda kapslar. Vad NINLARO är och vad det används för: NINLARO är ett cancerläkemedel som används för att behandla vuxna med multipelt myelom. NINLARO kommer att ges till dig tillsammans med lenalidomid och dexametason, som är andra läkemedel som används för att behandla multipelt myelom. Ta inte NINLARO: Om du är allergisk mot ixazomib eller något annat innehållsämne. Varningar och försiktighet: Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar NINLARO om du tidigare har haft blödningar; har ihållande illamående, kräkningar eller diarré; tidigare har haft nervproblem som t.ex. stickningar eller domningar; tidigare har haft svullnader; har ett långvarigt hudutslag eller ett svårt hudutslag med fjällande hud och sår i munhålan (Stevens Johnsons syndrom); har eller har haft problem med lever eller njurar eftersom din dos kan behöva justeras; har eller har haft skador på de minsta blodkärlen, så kallad trombotisk mikroangiopati eller trombotisk trombocytopen purpura. Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar läkemedel/receptfria läkemedel, t.ex. vitaminer eller naturläkemedel då det kan minska NINLAROs effekt. Fertila män och kvinnor måste använda en effektiv preventivmetod under pågående behandling och i 90 dagar efter behandlingen. NINLARO rekommenderas inte under graviditet eftersom det kan skada det ofödda barnet. Amning ska avbrytas när man tar NINLARO. Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda NINLARO.

Förkortad information baserad på bipacksedel daterad 11/2023.
Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com, tel. 08-731 28 00, www.takeda.se.

Bild
telefon ikon

Läs mer om Ninlaro på fass.se

Bild
Studier

Läs mer om verkningsmekanismen för Ninlaro.

Bild
effekt

Läs mer om effekt och säkerhet för Ninlaro.

Bild
Dosering

Ninlaro kapsel tas en gång i veckan under 3 veckor i en 4-veckorscykel.

Bild
Beställ dokument

Beställ material om Ninlaro