Förkortad läkemedelsinformation
Takhzyro

TAKHZYRO (lanadelumab) 150 och 300 mg, injektionsvätska, lösning och lösning i förfylld spruta. Farmakoterapeutisk grupp: Övriga hematologiska medel, läkemedel använda vid ärftligt angioödem. ATC-kod: B06AC05. Rx, (F). Subventionsbegränsning: Subventioneras endast för rutinmässig prevention av recidiverande anfall av hereditärt angioödem (HAE) hos patienter i åldern 12 år och äldre med svår sjukdomsbild och minst fyra HAE-anfall i månaden. Indikation: TAKHZYRO är avsett för rutinmässig prevention av recidiverande anfall av hereditärt angioödem (HAE) hos patienter i åldern 2 år och äldre. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverknings¬sats¬nummer dokumenteras. Överkänslighetsreaktioner har observerats. I händelse av en allvarlig överkänslighetsreaktion måste administreringen av TAKHZYRO avbrytas omedelbart och lämplig behandling initieras. TAKHZYRO är inte avsett för behandling av akuta HAE-anfall. I händelse av ett genombrottsanfall av HAE ska individanpassad behandling initieras med ett godkänt, anfallskuperande läkemedel. Lanadelumab kan öka aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) till följd av interaktion mellan lanadelumab och aPTT-analysen. Användning av lanadelumab bör undvikas under graviditet. Det är känt att humant IgG utsöndras i bröstmjölk under de första dagarna efter förlossningen, vilket minskar till låga koncentrationer kort därefter. Följaktligen kan en risk för det ammade barnet inte uteslutas under denna korta tid. Därefter kan lanadelumab användas under amning om kliniskt behov föreligger. För fullständig information och priser, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 03/2024. 
Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com.

Läs mer om Takhzyro på fass.se

Bild
telefon ikon

Takhzyro verkningsmekanism

Bild
Filmer