Förkortad läkemedelsinformation Livtencity

▼  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se.

Livtencity (maribavir) 200 mg filmdragerade tabletter. Farmakoterapeutisk grupp: Virushämmande medel för systemiskt bruk, direkt verkande ATC-kod: J05AX10. Rx, EF.
Indikation(er): Behandling av cytomegalovirus (CMV)-infektion och/eller CMV-sjukdom som varit svårbehandlad (med eller utan resistens) vid en eller flera tidigare behandlingar, inklusive ganciklovir, valganciklovir, cidofovir eller foskarnet, hos vuxna patienter som har genomgått transplantation av hematopoetiska stamceller eller solida organ. Officiella riktlinjer för korrekt användning av virushämmande medel bör beaktas.
Kontraindikation(er): Överkänslighet mot maribavir eller mot något hjälpämne. Samtidig administrering med ganciklovir eller valganciklovir.
Varningar och försiktighet: Vissa maribavir pUL97-resistensassocierade substitutioner ger korsresistens mot ganciklovir och valganciklovir. CMV-DNA-nivåerna bör övervakas och resistensmutationer utredas hos patienter som inte svarar på behandlingen. Behandlingen bör avbrytas om resistensmutationer mot maribavir upptäcks. LIVTENCITY kan öka koncentrationen av immunsuppressiva medel som är CYP3A/P-gp-substrat med snäva terapeutiska marginaler (inklusive takrolimus, ciklosporin, sirolimus och everolimus). Plasmakoncentrationen av dessa immunsuppressiva medel måste övervakas kontinuerligt under hela behandlingen med LIVTENCITY, särskilt efter in- och utsättning av LIVTENCITY, och doserna bör justeras vid behov. LIVTENCITY rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel. Amning ska avbrytas under behandling med LIVTENCITY.
För fullständig information och priser, se www.fass.se.
Datum för översyn av produktresumé: 02/2023.
Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com, tel. 08-731 28 00, www.takeda.se.
 

Bild
SPC

Läs mer om Livtencity på fass.se