Effekt och säkerhet

Effekt

Hodgkins lymfom (HL)

Första linjens behandling med HL med A+AVD 
Effekt och säkerhet för ADCETRIS i kombination med kemoterapi AVD (doxorubicin [A], vinblastin [B] och dakarbazin [D]) utvärderades i en fas III randomiserad studie, ECHELON-1, med 1 334 patienter som hade 
avancerat tidigare obehandlat HL fördelade på 2 studiearmar: n= 664 med ADCETRIS + AVD och n= 670 med ABVD (doxorubicin [A], bleomycin [B], vinblastin [V] och dakarbazin [D]). 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se

I studien var modifierad PFS (mPFS) primärt effektmått. Uppföljningstiden för båda armarna var 24,6 månader och medianvärdet för mPFS uppnåddes inte i någon av armarna. I intention to treat  (ITT ) populationen visade resultaten en statistiskt signifikant förbättring av mPFS för ADCETRIS + AVD, med en stratifierad riskkvot på 0,770 (95 % KI, 0,603; 0,983, p = 0,035), vilket innebär en 23 procentig minskning av risken för modifierade PFS händelser med ADCETRIS + AVD jämfört med ABVD. 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se 2 2. Connors,JM, et al. N Engl J Med, 2018;378(4):331-344.

Konsolidering vid refraktärt/relapserat HL efter ASCT
Effekt och säkerhet för ADCETRIS utvärderades i en fas III randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad multicenterstudie (AETHERA) med 329 patienter som hade HL och risk för återfall eller progression efter ASCT. Av de 329 patienterna randomiserades n=165 till behandlingsgruppen och n=164 patienter randomiserades till placebogruppen. 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se 3 3. Moskowitz CH, et al. Lancet. 2015;385(9980):1852-1862.

I studien var medianuppföljningstiden för båda grupperna 30 månader [intervall 0 50].2 Patienterna behandlades med 1,8 mg/kg ADCETRIS eller matchande placebo intravenöst under 30 minuter var tredje vecka i upp till 16 cykler. 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se 3 3. Moskowitz CH, et al. Lancet. 2015;385(9980):1852-1862.

Det primära effektmåttet PFS enligt independent review facility (IRF) uppfylldes och visade en median PFS för behandlingsgruppen 42,9 månader (95 % KI [30,4; 42,9]) i jämförelse med 24,1 månader (95 % KI [11,5; -]) i placebogruppen. 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se  Vid cirka 10 år, efter inkludering av den första patienten i studien, fortsatte prövarbedömd PFS att visa på nytta (HR = 0,51 [95 % KI (0,37; 0,71)]). 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se

Refraktärt/relapserat HL efter ASCT
Effekt och säkerhet för ADCETRIS utvärderades i en fas II pivotal, öppen, enarmad multicenterstudie med 102 patienter som hade fått återfall av eller refraktärt HL. 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se 4 4. Chen R, et al. Blood. 2016;128(12):1562-1566.

I studien fick patienterna i median 9 cykler av ADCETRIS och 18 % fick 16 cykler. Det primära effektmåttet overall response rate (ORR) enligt IRF uppgick till 75%. Komplett remission var 33% och median för total överlevnad var 40,5 månader (95 % KI [28,7, 61,9]). 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se 4 4. Chen R, et al. Blood. 2016;128(12):1562-1566.

Systemiskt anaplastiskt storcelligt lymfom (sALCL)

Första linjens behandling vid sALCL 
Effekt och säkerhet för ADCETRIS utvärderades i en fas III randomiserad, dubbelblindad, dubbel dummy, multicenterstudie (ECHELON-2) i kombination med cyklofosfamid [C], doxorubicin [H] och prednison [P] (CHP). 452 patienter utvärderades med tidigare obehandlat CD30+ perifert T-cells lymfom (PTCL) där n= 226 randomiserades till behandling med ADCETRIS + CHP och n= 226 randomiserades till behandling med CHOP. 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se 5 5. Horwitz S, et al. Lancet. 2019;19:303(10168);229–240.

I studien var median PFS enligt independent review facility (IRF) för intention-to-treat (ITT) populationen 48,2 månader för ADCETRIS + CHP-gruppen jämfört med 20,8 månader för CHOP-gruppen. Den stratifierade riskkvoten var 0,71 (95 % KI: 0,54; 0,93, p = 0,011) vilket innebär en minskning med 29% för risk för PFS händelser med ADCETRIS + CHP jämfört med CHOP. För den totala överlevnaden var den stratifierade riskvoten 0,66 (95 % KI: 0,46; 0,95, p = 0,024), 34 % minskad risk för OS händelser för ADCETRIS + CHP jämfört med CHOP. 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se 5 5. Horwitz S, et al. Lancet. 2019;19:303(10168);229–240.

Median PFS enligt IRF för patienter med sALCL var 55,7 månader för ADCETRIS + CHP-gruppen jämfört med 54,2 månader för CHOP-gruppen. Den stratifierade riskkvoten var 0,59 (95 % KI: 0,42; 0,84) vilket innebär en minskning med 41 % för risk för PFS-händelser med ADCETRIS + CHP jämfört med CHOP. För den totala överlevnaden var den stratifierade riskkvoten 0,54 (95 % KI: 0,34; 0,87), 46% minskad risk för OS-händelser för ADCETRIS + CHP jämfört med CHOP. 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se 5 5. Horwitz S, et al. Lancet. 2019;19:303(10168);229–240.

Refraktärt/relapserat sALCL
Effekt och säkerhet för ADCETRIS utvärderades i en fas II, öppen, enarmad, multicenterstudie på 58 patienter med återfall av eller refraktärt sALCL. Medianantalet cykler som gavs var 7 (1-16) och 17% av patienterna fick 16 cykler.Det primära effektmåttet overall response rate (ORR) enligt intention-to-treat (IRF) uppgick till 86%. Komplett remission var 59% och den uppskattade totala överlevnaden efter 5 år var 60 % (95 % KI [47 %; 73 %]). 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se 6 6. Pro B, et al. Blood. 2017:130;(25):2709-2717.

Kutant T-cellslymfom (CTCL)

CD30+ CTCL efter minst en tidigare systemisk behandling
Effekt och säkerhet för ADCETRIS utvärderades i en fas III randomiserad, pivotal, multicenterstudie (ALCANZA) i patienter med histologiskt bekräftat CD30+ CTCL. 128 patienter med diagnosen mycosis fungoides (MF) eller primärt kutant anaplastiskt storcelligt lymfom (pcALCL) inkluderades där n=64 behandlades med ADCETRIS och n=64 med läkarens val (metotrexat eller bexaroten). 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se 7 7. Horwitz SM, et al. Blood Adv. 2021;5:5098–106.

I studien var det primära resultatmåttet objektiv respons i minst 4 månader (ORR4) enligt intention-to-treat (IRF), där ORR4 (p-värde <0,001) var 56,3 % i ADCETRIS-gruppen jämfört med 12,5% hos den gruppen som fick läkarens val. Median PFS (justerat p-värde <0,001) var 16,7 månader i ADCETRIS-gruppen jämfört med 3,5 månader hos den gruppen som fick läkarens val. 1 1. ADCETRIS produktresume FASS.se 7 7. Horwitz SM, et al. Blood Adv. 2021;5:5098–106.

Säkerhet

ADCETRIS säkerhetsprofil baseras på tillgängliga data från kliniska studier, NPP (Named Patient Program) och erfarenheter efter marknadsintroduktion. Biverkningsfrekvenser som beskrivs i produktresumén har fastställts utifrån data från kliniska studier. För fullständig information om biverkningar läs produktresumen på www.fass.se.

Bild
telefon ikon

Läs mer om Adcetris på fass.se

Bild
Beställ dokument

Beställ patientmaterial om Adcetris.